Chọn MENU

Mục tiêu chất lượng

- Mục tiệu của công ty là phục vụ đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp về mọi lĩnh vực công trình, chế tạo máy, dịch vụ kỹ thuật, giáo dục. xây dựng uy tín và thương hiệu trong lĩnh vực kỹ thuật và đào tạo nghề.

- Đào tạo nghề là lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp là nhằm đào tạo nhân lực kỹ thuật trực tiếp phục vụ cho doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh và dịch vụ, có năng lực hành nghề tương ứng với trình độ đào tạo; có đạo đức, sức khỏe; có trách nhiệm nghề nghiệp; có khả năng sáng tạo, thích ứng với môi trường làm việc trong bối cảnh hội nhập quốc tế; bảo đảm nâng cao năng suất, chất lượng lao động; tạo điều kiện cho người học sau khi hoàn thành khóa học có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc học lên trình độ cao hơn.