Chọn MENU

Phòng tài chính


* Chức năng, nhiệm vụ của bộ phận Tài chính.

- Tham mưu đề xuất các kế hoạch, giải pháp hoạt động kinh tế tạo nguồn quỹ vốn cho Nhà trường. Chủ trì soạn thảo các quy chế, quy định trong hoạt động quản lý và bảo đảm tài chính của Trường trên cơ sở kế hoạch tài chính của tập đoàn.

- Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch giao khoán hạch toán hàng năm hoặc từng giai đoạn cụ thể để tổ chức thực hiện.

- Lập dự toán thu - chi thường xuyên: kinh phí lương và các khoản phụ cấp, trợ cấp, tiền ăn (nếu có), kinh phí nghiệp vụ ngành, kinh phí XDCB, thu – chi BHXH. Lập dự toán thu - chi các khoản học phí, lệ phí phục vụ công tác đào tạo và các hoạt động khác theo từng học kỳ, năm học.

- Tổ chức bảo đảm cấp phát, thanh toán hợp đồng giảng dạy cho giảng viên, giáo viên khi kết thúc môn học, quản lý việc sử dụng, giám sát, kiểm soát việc chi tiêu, thanh toán, quyết toán ngân sách.

- Tổ chức theo dõi, quản lý vốn và tài sản, vật tư - hàng hoá, trang thiết bị trong toàn trường.

- Tổ chức công tác kế toán - thống kê, đăng ký ghi chép các hoạt động tài chính - kinh tế phát sinh phần tiền và phần hiện vật tính giá trị bằng tiền.

- Theo dõi, cấp phát tiền gửi kho bạc, tiền gửi ngân hàng, quỹ tiền mặt hàng ngày, tháng, quý, năm.

- Tổ chức kiểm tra thẩm định số quyết toán tháng, quý và tổng quyết toán năm, tổng hợp số quyết toán toàn Trường.

- Tổ chức kiểm tra mọi hoạt động tài chính của các ngành nghiệp vụ, các đơn vị và các tổ chức kinh tế thuộc Nhà trường quản lý (nếu có).

- Xây dựng kế hoạch quản lý sử dụng cơ sở vật chất, ngân sách đào tạo. Kiểm tra, đôn đốc và giám sát việc tổ chức và thực hiện các Qui chế qui định, chế độ nề nếp quản lý bảo quản bảo dưỡng trang thiết bị đào tạo trong toàn Trường.

- Lập hồ sơ theo dõi, phân loại, tổng hợp số lượng, chất lượng trang thiết bị đào tạo; tiếp nhận mua sắm trang thiết bị đào tạo; thẩm định và đề nghị Hiệu trưởng Nhà trường ký duyệt và thực hiện;

Lập hồ sơ theo dõi, phân loại, tổng hợp số lượng, chất lượng trang thiết bị đào tạo tại các cơ quan đơn vị; Kiểm kê định kỳ theo quy định của Trường.

Phối hợp với Phòng Hành chính nhân sự tập đoàn thực hiện việc duy tu, bảo dưỡng cáp mạng, trang thiết bị, phần mềm của Hệ thống.

Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được giao.

A PHP Error was encountered

Severity: Core Warning

Message: PHP Startup: Unable to load dynamic library 'imagick.so' (tried: /usr/local/php73/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20180731/imagick.so (/usr/local/php73/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20180731/imagick.so: cannot open shared object file: No such file or directory), /usr/local/php73/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20180731/imagick.so.so (/usr/local/php73/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20180731/imagick.so.so: cannot open shared object file: No such file or directory))

Filename: Unknown

Line Number: 0

Backtrace: