Chọn MENU

Phòng Đào Tạo


  • Trưởng phòng đào tạo: 

  • Phó Trưởng phòng đào tạo: Nguyễn Thành Nam - Điện thoại: 0984.429.980

  • Ban tuyển sinh - Phụ trách tư vấn tuyển sinh: Nguyễn Thị Thanh - Điện thoại: 034.252.60.68

   1.1. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ:

  1. a) Giúp Hiệu trưởng thực hiện các công việc sau:

- Tham mưu cho Hiệu trưởng về chiến lược phát triển Nhà trường, những giải pháp phát triển Nhà trường bền vững;

- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy hằng năm và kế hoạch đào tạo dài hạn của Nhà trường;

- Lập kế hoạch và tổ chức việc xây dựng các chương trình, giáo trình, học liệu dạy học;

- Lập kế hoạch và tổ chức tuyển sinh, thi tốt nghiệp, thủ tục công nhận tốt nghiệp và cấp bằng, chứng chỉ nghề;

- Tổ chức thực hiện và quản lý quá trình đào tạo, quản lý học sinh sinh viên

- Quản lý việc kiểm tra, thi theo quy định;

- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên, giáo viên.

  1. b) Thực hiện các công việc giáo vụ gồm: Lập các biểu bảng về công tác giáo vụ, dạy và học, thực hành, thực tập; theo dõi, tổng hợp, đánh giá chất lượng các hoạt động dạy học; thống kê, làm báo cáo theo quy định.
  2. c) Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

1.2. Quyền hạn:

- Được đề xuất xây dựng và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng nhiệm vụ của Phòng.

- Được chủ động thực hiện các hoạt động giáo vụ theo đúng qui định của pháp luật và tình hình thực tiễn tại nhà trường.

- Được đề xuất bổ sung nhân sự, kiện toàn các bộ phận trực thuộc Phòng theo cơ cấu tổ chức đã được phê duyệt; đề nghị bổ nhiệm các chức vụ theo quy định phân cấp của Phòng. Phối hợp cùng các cơ quan đơn vị trong toàn trường tham mưu đề xuất với cấp ủy, Ban giám hiệu Nhà trường thành lập, giải thể các tổ bộ môn, bổ nhiệm hoặc bãi nhiệm các chức vụ …

- Chủ động liên hệ với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ, các tổ chức kinh tế, giáo dục, đề xuất hình thức, biện pháp thực hiện các hoạt động liên kết hợp tác đào tạo, xây dựng chương trình, giáo trình dạy học, tổ chức thực tập nhằm nâng cao chất lượng dạy học, gắn dạy học với tạo việc làm cho người lao động.

1.3. Chức trách, nhiệm vụ của các bộ phận trực thuộc:

1.3.1. Chức trách, nhiệm vụ của bộ phận tuyển sinh.

- Khảo sát các địa phương, các trường THCS, THPT và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn để nắm chắc và dự báo sát nhu cầu của người học, kịp thời tham mưu cho Nhà trường thực hiện tốt công tác chiêu tuyển sinh.

- Xây dựng kế hoạch, tổ chức lực lượng thực hiện nhiệm vụ công tác chiêu tuyển sinh, đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh, báo cáo Tổng cục GDNN, sở LĐTB&XH, sở GD&ĐT tỉnh Đồng Nai.

- Liên hệ mật thiết với các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và các tỉnh trong đại bàn khu vực để hợp tác đào tạo các ngành nghề theo quy định.

- Phối hợp chặt chẽ với các khoa chuyên ngành trong toàn Trường liên hệ mật thiết với các cơ sở sản xuất, các doanh nghiệp và các bệnh viện để cho sinh viên thực hành, thực tập, tham quan và giới thiệu việc làm sau khi tốt nghiệp.

1.3.2. Chức trách nhiệm vụ của bộ phận kế hoạch, giáo vụ và khảo thí:

- Soạn thảo các Kế hoạch đào tạo, kế hoạch sử dụng giảng đường, kế hoạch Hội nghị, sơ kết, tổng kết, kế hoạch công tác định kỳ, đột xuất, kế hoạch nghiên cứu khoa học, kế hoạch tuyển dụng giáo viên;  

- Trình Hiệu trưởng ra quyết định mở lớp, tiếp nhận và làm thủ tục đăng ký nhập học, tạo mã số sinh viên và tổ chức phân lớp theo từng nghề, hệ đào tạo cho tất cả các lớp mới khai giảng và lưu giữ theo quy định.

- Theo dõi đôn đốc các khoa thực hiện Lịch giảng dạy cho từng môn học, lớp học; Tiến độ đào tạo, điều chỉnh theo đề nghị của các khoa, trình ký, phát hành và lưu giữ theo qui định.

- Theo dõi, tổng hợp số lượng, chất lượng giáo viên; kết quả hoạt động đào tạo của Nhà trường; tổng hợp kết quả thực hiện các nhiệm vụ đào tạo trong tuần, tháng, qúy báo cáo nghiệp vụ theo quy định.

- Cùng với các đồng chí trong bộ phận hồ sơ: Tiếp nhận, hướng dẫn, in và cấp phát phiếu xác nhận học sinh sinh viên, phiếu kết quả học tập, đơn vay vốn, sổ ưu đãi, trình ký và cấp phát cho HSSV;

- Trực tiếp hướng dẫn giáo vụ các khoa ghi chép sổ Lên lớp hằng ngày, sổ Quản lý học sinh, sinh viên và cập nhật kết quả học tập, rèn luyện vào Hệ thống phần mềm quản lý đào tạo;

- Định kỳ tổng hợp và lập báo cáo kết quả học tập cho các lớp khóa trong từng học kỳ, năm học và toàn khóa học;

- Kết thúc môn học thu, giữ đề cương bài giảng chi tiết, phiếu điểm, nhận xét của giảng viên, giáo viên của từng lớp học và xác nhận việc hoàn thành nhiệm vụ của giảng viên, giáo viên; kết thúc khóa học phối hợp với bộ phận hồ sơ tiếp nhận, kiểm tra đối chiếu tính chính xác giữa kết quả kiểm tra, thi kết thúc môn (phiếu điểm gốc) với các loại sổ; lưu trữ theo hệ thống (lớp->khóa->hệ đào tạo->năm);

- Làm các thủ tục báo cáo, công nhận tốt nghiệp/không tốt nghiệp.

- Trực tiếp in (bản chính/sao) bằng, chứng chỉ nghề cho tất cả các lớp nghề, hệ đào tạo;

- Truy lục, cấp bản sao, phúc đáp đơn thư xác minh văn bằng chứng chỉ; Thực hiện nhiệm vụ khác khi được giao.

A PHP Error was encountered

Severity: Core Warning

Message: PHP Startup: Unable to load dynamic library 'imagick.so' (tried: /usr/local/php73/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20180731/imagick.so (/usr/local/php73/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20180731/imagick.so: cannot open shared object file: No such file or directory), /usr/local/php73/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20180731/imagick.so.so (/usr/local/php73/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20180731/imagick.so.so: cannot open shared object file: No such file or directory))

Filename: Unknown

Line Number: 0

Backtrace: